Bản tin Quyền Riêng Tư

Việc thâu thập thông tin thường lệ của chúng tôi được mô tả trong Những câu hỏi thường gặp. Khi nào cần tạm thời thay đổi việc thu thập thông tin, chúng tôi sẽ giải thích nơi đây và cho biết tác động là gì.

2020-06-19: Privacy exception: Accidental user IP retention

What happened
We use AWS S3 to host websites, client applications, and remote server lists. We discovered that logging had been enabled for many of our S3 resources since June 2015. These logs include IP addresses of users who accessed those resources.
Impact
We have no indication that any logs were obtained by any external party, so this is not a user data breach. However, it is a violation of our Privacy Policy.
Resolution
Logging has been disabled for user-accessible S3 buckets and all logs have been deleted. We are working on a system to keep track of privacy exceptions and issues, and investigating AWS resource auditing.

2019-12-11: Temporary data retention extension

Chúng tôi đang làm gì
We are temporarily halting User Activity Data pruning, effectively extending the data retention period.
Tại sao chúng tôi làm
We need to keep granular activity data longer to give us time to analyze recent censorship events.
Khi nào chúng tôi làm
This will be in effect starting 2019-12-12T00:00Z. It will be in effect for one month. We will update this bulletin if it needs to be extended beyond that.
Cập nhật
User activity data retention was returned to normal by 2020-04-10.

2019-12-11: Privacy Policy update

Chúng tôi đang làm gì
We are updating our Privacy Policy. We are changing the retention period of User Activity Data from 60 days to 90 days. We also expanded the information about Privacy Bulletins. For the exact changes, see the GitHub commit.
Tại sao chúng tôi làm
To ensure the Privacy Policy accurately reflects our data practices.
Khi nào chúng tôi làm
This will be in effect on 2019-12-12T00:00Z.

2015-06-01: cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi đang làm gì
Chúng tôi đang cập nhật Chính sách Quyền Riêng Tư. Bao gồm việc sáp nhập thông tin vào câu trả lời cho câu hỏi thường gặp "Psiphon thâu thập thông tin gì?".
Tại sao chúng tôi làm
Trang Chính sách Quyền Riêng Tư là nơi duy nhất để người dùng đọc về chính sách thâu thập dữ liệu và quyền riêng tư của Psiphon. Trang này đã được cập nhật để đề cập đến việc quảng cáo, analytics, và ghi chú ký sự cho một số trang web của chúng tôi.
Khi nào chúng tôi làm
Có hiệu lực từ 2015-06-01T00:00Z.

2014-04-17: Bật mở ghi ký sự S3 bucket

Chúng tôi đang làm gì
Chúng tôi kích hoạt ghi chú ký sự truy cập cho một trang web Amazon S3 "bucket" (tức là kiện chứa). (Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi chạy nhiều trang web trong các bucket S3 khác nhau.)
Tại sao chúng tôi làm
Chúng tôi làm việc này để xác định có bao nhiêu truy cập vào "danh sách máy chủ từ xa" chứa trong bucket. Việc này giúp chúng tôi biết có bao nhiêu người dùng không kết nối được.
Khi nào chúng tôi làm
Ký sự sẽ chạy từ 2014-04-17T15:00Z đến 2014-04-18T15:00Z.
Dữ liệu nào của người dùng sẽ được thu thập?
Ký sự sẽ thu thập điạ chỉ IP, tên phần mềm, và dấu thời gian khi truy cập vào một trang web. Khi xử lý dữ liệu đó, chúng tôi sẽ có số lượng người dùng phân bố theo điạ dư từng truy cập vào tập tin được đặt ra.
Dữ liệu sẽ được giữ lại trong bao lâu?
Dữ liệu sẽ được giữ không quá một tuần. Chúng tôi sẽ giữ số đếm lượng người dùng lâu hơn -- có thể là vô hạn định.
Có bao nhiêu người sử dụng bị ảnh hưởng?
Chúng tôi chưa biết chắc là bao nhiêu người dùng sẽ bị ảnh hưởng (vì thế mà chúng tôi đang làm việc này), nhưng chúng tôi nghĩ là ít hơn 10.000 người dùng.
Ai khác ngoài Psiphon Inc. sẽ thấy dữ liệu này
Ký sự truy cập còn được lưu trên một bucket Amazon S3, do đó Amazon có truy cập vào ký sự. (Tuy nhiên, Amazon phục vụ tập tin, do đó họ đã có sẵn truy cập thông tin này.)