Gizlinlik Býulletenleri

Data toplaýjy tejribelerimiz "FAQ" beýan edilendir. Haçanda biz wagtlaýyn data toplaýjylarymyzy üýtgetmek (artdyrmak) islesek , biz nähili işleri geçirýändigimizi we nähili täsirleri bardygyny habar ederis.

2015-06-01: Gizlinlik Syýasat täzelemesi

Biz näme edyäris
Biz Gizlinlik Syýasat täzeleyäris. Ygy-ygydan Soralyan Soraglaryñ jogaplaryna "Psihpon haysy maglumatlary toplayar?" atly sorag gošarys.
Biz näme üçin edyäris
Ulanjylar Psiphon gizlinlik we maglumat toplayjy syÿasaty barada diñe Gizlinlik Syÿasat sahypasynda barlap bilerler. Ol reklama, analitika we kâbir websayt girmek peýdalanmasy barada ütgešikleri görkezmek üçin tazelendi.
Haçan edyäris
Iñ azyndan bu 2015-06-01T00:00Z çenli dowam eder.

2014-04-17: Enable S3 bucket logging

Biz näme edyäris
Biz Amazon S3 "bucket" görnüşli bir websaýtyna girelgä rugsat berýäris (mysal, saklaýjy konteýner). (Biz birnäçe S3 "buckets" websaýtynyň göçürmesini käbir tehniki sebäplerden işledýäris.)
Biz näme üçin edyäris
Gapda jemlenen "uzak araly serwer sanawy" na näçe giriş barlygybarlygy bilmek üçin edýäris. Bu bize näçe ulanyjynyň birikmekdäki şowsuzlygyny belli etmek üçin kömek eder.
Haçan edyäris
Günlüge ýazgy alma 2014-04-17T15:00Z dan 2014-04-18T15:00Z çenli.
Ulanyjy barada haýsy maglumatlar ýygnalýar?
Günlük, IP salgylaryny, ulanyjy agentlary we bir web saýtyna girişleriň wagt möhürleri jemleýär. Jemlenenler belli bolanda, girilen ulanyjy sanynyň geografiki ýerleşim boyunça sanyny bilmekde kömek eder.
Maglumatlar näçe wagtlap saklanylar?
Maglumat bir hepdeden artyk saklanmaz. Ulanjy hasabyny köprak saklarys. Eger mümkinçilik bolsa tükeniksiz.
Näçe ulanyjylar täsir ediler?
Biz entäk näçe ulanyjy täsirinde galjagyny bilemzok (şol sebäpli hem biz bu işi alyp barýarys), yöne pikirimizçe 10,000 ulanjydan azrak bolar.
Psiphon Inc dan başga bu maglumatlary kim görer?
Günlükler Amazon S3 "bucket" jemlener, şeýlelikde Amazon günlüklere girip biler. (Ýöne, Amazon faýlary ulanmakda araçy, şonuň üçin maglumatlara gönüden giriş bar.)