ព្រឹត្តិបត្រឯកជនភាព

ការអនុវត្តការប្រមូលទិន្នន័យធម្មតារបស់យើងត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុង សំនួរទូទៅ។ នៅពេលណាដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តោះអាសន្ន (បង្កើន) ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់យើង, យើងនឹងរៀបរាប់នៅទីនេះ នូវអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ និងផលប៉ះពាល់។

2015-06-01: បច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាព

អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ
យើងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ នេះរួមបញ្ចូលការច្របាច់ចម្លើយរបស់សំណួរទូទៅ "តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះ ដែល Psiphon ប្រមូល?"។
ហេតុអ្វីបានជាយើងកំពុងធ្វើវា
ទំព័រគោលការណ៍ឯកជនភាព ឥលូវជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវការឆែកឯកជនភាព និងការប្រមូលទិន្នន័យរបស់គោលការណ៍ Psiphon។ វាត្រូវបានកែតម្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម, វិភាគ និងការកត់ត្រាសម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើង។
នៅពេលយើងកំពុងធ្វើវា
នេះមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម 2015-06-01T00:00Z.

2014-04-17: បើកកំណត់ត្រាកញ្ចប់ S3

អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ
យើងកំពុងបើកដំណើរការការចូលប្រើសំរាប់គេហទំព័រ Amazon S3 "ដាក់ធុង" មួយ (ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្ទុក) ។ (សម្រាប់ហេតុផលបច្ចេកទេស យើងដំណើរការគេហទំព័ររាប់សិបនៃគេហទំព័រនៅក្នុងធុង S3 ផ្សេងគ្នា។ )
ហេតុអ្វីបានជាយើងកំពុងធ្វើវា
យើងកំពុងធ្វើការនេះដើម្បីកំណត់ថាតើចំនួនចូលដំណើរការមាននៅ "បញ្ជីម៉ាស៊ីនមេពីចម្ងាយ" ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងធុង។ នេះនឹងជួយផ្តល់គំនិតឱ្យយើងដឹងពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនអាចភ្ជាប់។
នៅពេលយើងកំពុងធ្វើវា
ការចូលនឹងត្រូវបានបើកចាប់ពី 2014-04-17T15: 00Z ដល់ 2014-04-18T15: 00Z ។
ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះនឹងត្រូវប្រមូល
ការកត់ត្រានឹងប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP, ភ្នាក់ងារអ្នកប្រើ, និងត្រាពេលវេលានៃការចូលប្រើគេហទំព័រ។ នៅពេលដែលទិន្នន័យនោះ ត្រូវបានដំណើរការ យើងនឹងមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ បែងចែកតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលបានចូលមើលឯកសារ។
ទិន្នន័យនឹងត្រូវរក្សាទុកយូរប៉ុណ្ណា
ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានរក្សាទុកមិនលើសពីមួយសប្តាហ៍។ យើងនឹងរក្សាចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យបានយូរជាងមុន - អាចមិនកំណត់។
អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មាននាក់ត្រូវប៉ះពាល់
យើងមិនដឹងប្រាកដថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មាននាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់នោះទេ (ហើយនេះជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងធ្វើដូច្នេះ) ប៉ុន្តែយើងសង្ស័យថា វានឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់តិចជាង 10,000 ។
អ្នកណាខ្លះក្រៅពី Psiphon Inc. នឹងឃើញទិន្នន័យនេះ
កំណត់ហេតុចូលដំណើរការត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង Amazon S3 ដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងមានសិទ្ធិចូលមើលកំណត់ហេតុ។ (ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Amazon បានដាក់ឯកសារ ដូច្នេះពួកគេអាចចូលប្រើព័ត៌មាននេះបាន។ )