بولتن‌های حریم خصوصی

اقدامات رایج جمع‌آوری داده‌های ما در سؤالات مکرر شرح داده شده است. هر بار که نیاز باشد جمع ‌آوری داده‌های خود را به صورت موقت تغییر (افزایش) دهیم، آن چیز را که انجام میدهیم و تأثیر آن را در اینجا توضیح خواهیم داد.

2020-06-19: Privacy exception: Accidental user IP retention

What happened
We use AWS S3 to host websites, client applications, and remote server lists. We discovered that logging had been enabled for many of our S3 resources since June 2015. These logs include IP addresses of users who accessed those resources.
Impact
We have no indication that any logs were obtained by any external party, so this is not a user data breach. However, it is a violation of our Privacy Policy.
Resolution
Logging has been disabled for user-accessible S3 buckets and all logs have been deleted. We are working on a system to keep track of privacy exceptions and issues, and investigating AWS resource auditing.

2019-12-11: Temporary data retention extension

آن چیز که انجام میدهیم
We are temporarily halting User Activity Data pruning, effectively extending the data retention period.
چرا این کار را انجام میدهیم
We need to keep granular activity data longer to give us time to analyze recent censorship events.
چی وقت این کار را انجام میدهیم
This will be in effect starting 2019-12-12T00:00Z. It will be in effect for one month. We will update this bulletin if it needs to be extended beyond that.
به‌روزسازی
User activity data retention was returned to normal by 2020-04-10.

2019-12-11: Privacy Policy update

آن چیز که انجام میدهیم
We are updating our Privacy Policy. We are changing the retention period of User Activity Data from 60 days to 90 days. We also expanded the information about Privacy Bulletins. For the exact changes, see the GitHub commit.
چرا این کار را انجام میدهیم
To ensure the Privacy Policy accurately reflects our data practices.
چی وقت این کار را انجام میدهیم
This will be in effect on 2019-12-12T00:00Z.

2015-06-01: تجدید پالیسی حفظ حریم خصوصی

آن چیز که انجام میدهیم
ما در حال تجدید پالیسی حفظ حریم خصوصی خود هستیم. این کار شامل گنجانیدن پاسخ به یک پرسش مکرر یعنی "سایفون کدام معلومات را جمع‌آوری میکند؟" است.
چرا این کار را انجام میدهیم
در حال حاضر صفحه پالیسی حفظ حریم خصوصی تنها جای است که کاربران باید برای آگاهی از پالیسی حفظ حریم خصوصی و معلومات جمع‌آوری شده توسط سایفون آن را بررسی کنند. تجدید آن به منظور انعکاس استفاده از تبلیغات، تجزیه و تحلیل، و ثبت برخی از ویب سایت‌های ما صورت میگیرد.
چی وقت این کار را انجام میدهیم
این کار حداقل از تاریخ 2015-06-01T00:00Z در حال انجام است.

2014-04-17: فعال کردن ورود به مخزن S3

آن چیز که انجام میدهیم
ما امکان ورود به یک "مخزن" (یعنی محل ذخیره‌سازی) ویب سایت S3 آمازون را فعال میکنیم. (ما به دلایل تخنیکی، ده‌ها نسخه از ویب سایت را در مخزن‌های مختلف S3 اجرا میکنیم.)
چرا این کار را انجام میدهیم
این کار را انجام میدهیم تا مشخص شود تعداد دسترسی‌ها به "لست سرور راه دور" ذخیره شده در مخزن چقدر است. این کار به ما کمک میکند تا متوجه شویم چند نفر کاربر با عدم اتصال مواجه میشوند.
چی وقت این کار را انجام میدهیم
ورود به سیستم از 2014-04-17T15:00Z تا 2014-04-18T15:00Z فعال خواهد شد.
کدام داده‌های کاربر جمع‌آوری خواهد شد
این ورود به سیستم آدرس‌های IP، نماینده گان کاربر و ثبت‌های زمانی دسترسی به یک ویب سایت را جمع‌آوری میکند. هنگامیکه این داده‌ها پروسس شوند، تعداد کاربران را که براساس منطقه جغرافیایی به فایل مورد نظر دسترسی پیدا کرده‌اند را به دست خواهیم آورد.
این داده‌ها برای چقدر وقت حفظ خواهد شد؟
این داده‌ها حداکثر برای مدت یک هفته نگهداری خواهند شد. تعداد کاربران را برای مدت زمان بیشتر - احتمالاً به طور نامحدود – حفظ می نماییم.
چند نفر کاربر تحت تأثیر قرار میگیرند
تا هنوز مطمئن نیستیم چند کاربر تحت تأثیر قرار میگیرند (به همین دلیل این کار را انجام میدهیم)، اما معتقد هستیم تعداد کاربران کمتر از 10,000 نفر خواهند بود.
علاوه بر شرکت سایفون کی این داده‌ها را مشاهده خواهد کرد
گزارش‌های ثبت دسترسی همچنین در یک مخزن Amazon S3 ذخیره میشوند، بنابراین آمازون به این گزارش‌های ثبت دسترسی خواهد داشت. (با این حال، آمازون سرور فایل‌ها است، یعنی قبلاً نیز به این معلومات دسترسی داشته است.)