بولتن‌های حریم خصوصی

اقدامات رایج جمع‌آوری داده‌های ما در سؤالات مکرر شرح داده شده است. هر بار که نیاز باشد جمع ‌آوری داده‌های خود را به صورت موقت تغییر (افزایش) دهیم، آن چیز را که انجام میدهیم و تأثیر آن را در اینجا توضیح خواهیم داد.

2015-06-01: تجدید پالیسی حفظ حریم خصوصی

آن چیز که انجام میدهیم
ما در حال تجدید پالیسی حفظ حریم خصوصی خود هستیم. این کار شامل گنجانیدن پاسخ به یک پرسش مکرر یعنی "سایفون کدام معلومات را جمع‌آوری میکند؟" است.
چرا این کار را انجام میدهیم
در حال حاضر صفحه پالیسی حفظ حریم خصوصی تنها جای است که کاربران باید برای آگاهی از پالیسی حفظ حریم خصوصی و معلومات جمع‌آوری شده توسط سایفون آن را بررسی کنند. تجدید آن به منظور انعکاس استفاده از تبلیغات، تجزیه و تحلیل، و ثبت برخی از ویب سایت‌های ما صورت میگیرد.
چی وقت این کار را انجام میدهیم
این کار حداقل از تاریخ 2015-06-01T00:00Z در حال انجام است.

2014-04-17: فعال کردن ورود به مخزن S3

آن چیز که انجام میدهیم
ما امکان ورود به یک "مخزن" (یعنی محل ذخیره‌سازی) ویب سایت S3 آمازون را فعال میکنیم. (ما به دلایل تخنیکی، ده‌ها نسخه از ویب سایت را در مخزن‌های مختلف S3 اجرا میکنیم.)
چرا این کار را انجام میدهیم
این کار را انجام میدهیم تا مشخص شود تعداد دسترسی‌ها به "لست سرور راه دور" ذخیره شده در مخزن چقدر است. این کار به ما کمک میکند تا متوجه شویم چند نفر کاربر با عدم اتصال مواجه میشوند.
چی وقت این کار را انجام میدهیم
ورود به سیستم از 2014-04-17T15:00Z تا 2014-04-18T15:00Z فعال خواهد شد.
کدام داده‌های کاربر جمع‌آوری خواهد شد
این ورود به سیستم آدرس‌های IP، نماینده گان کاربر و ثبت‌های زمانی دسترسی به یک ویب سایت را جمع‌آوری میکند. هنگامیکه این داده‌ها پروسس شوند، تعداد کاربران را که براساس منطقه جغرافیایی به فایل مورد نظر دسترسی پیدا کرده‌اند را به دست خواهیم آورد.
این داده‌ها برای چقدر وقت حفظ خواهد شد؟
این داده‌ها حداکثر برای مدت یک هفته نگهداری خواهند شد. تعداد کاربران را برای مدت زمان بیشتر - احتمالاً به طور نامحدود – حفظ می نماییم.
چند نفر کاربر تحت تأثیر قرار میگیرند
تا هنوز مطمئن نیستیم چند کاربر تحت تأثیر قرار میگیرند (به همین دلیل این کار را انجام میدهیم)، اما معتقد هستیم تعداد کاربران کمتر از 10,000 نفر خواهند بود.
علاوه بر شرکت سایفون کی این داده‌ها را مشاهده خواهد کرد
گزارش‌های ثبت دسترسی همچنین در یک مخزن Amazon S3 ذخیره میشوند، بنابراین آمازون به این گزارش‌های ثبت دسترسی خواهد داشت. (با این حال، آمازون سرور فایل‌ها است، یعنی قبلاً نیز به این معلومات دسترسی داشته است.)