متن باز

Psiphon is an open source project. You can find source code and design documents on our Bitbucket and GitHub project pages.

سرویس‌گیرنده گان سایفون از اجزای منبع باز ذیل استفاده میکنند:

ویندوز:

اندرواید: